8. mai 2013

Reaalpoliitik tegutseb jälle 5. Pragmatismi printsiipPragmatismi printsiipiks nimetatakse üht Ameerika algupäraga filosoofilist tööriista, millega vältida sisutühje vaidlusi ja mõttetut sõnavada.

See ütleb üldjoontes nii, et pole mõtet vaielda sõnade ja terminite üle, vaid vaadata, millistele praktilistele käitumiserinevustele need eelnevad, või  milliseid saadavad.

Näiteks „suuga teeb suure linna, käega ei kärbsepesagi” on üks pragmatismi printsiibi maakeelseid sõnastusi. Ja see printsiip ei käi ainult ideoloogiate või parteiprogrammide  kohta.

Näiteks Rein Raua auhinnatud romaani „Rekonstruktsioon” üks sõnumeid oli peaaegu täpne tsitaat ühelt pragmatismi esiisalt, tsiteerin Rauda: „ Mu meelest ei ole oluline, kas see, mida me usume, on tingimata tõsi. Kas Jumal on olemas, kas kliima soojeneb, kas kaks inimest suudavad teineteist läbi kogu elu armastada. Oluline on see, milliseks see meid teeb”.

Ei loe sõnade ja eneseväljenduse, usutunnistuse erinevus, vaid tegevused, mis neid saadavad. Tapetud on nii Kristuse kui Allahi nimel. Pragmatismi printsiibi järgi tähendavad need sõnad  (neil juhtumitel) seega samu asju, sest tegutsemispraktikad on samad.

Näiteks ka väited „mul on teist täiesti suva” ja „võtan teie muret väga südamesse” võivad olla praktiliselt samad. Seda juhul, kui neid saadavad samad teod (või siis tegude puudumine).

Vaistlikust pragmatismi printsiibist lähtub ka levinud protestiväljendus „Keskerakond = Reformierakond”. Praktikad (enam) ei erine, järelikult (on nüüd nad) samad.

Pragmatismi printsiip on hea vahend ka igasuguse kantseliidi, juristika ja jokkimise vastu.

Pragmatismi üks alusepanija Charles S. Peirce kirjutab, milline „eksitus on pidada tühipaljast erinevust kahe sõna grammatilise erinevuse vahel erinevuseks ideede vahel, mida need sõnad väljendavad.[...] Kõigi nende sofismide eest oleme täielikult kaitstud seni, kui peame meeles, et mõtlemise kogu funktsioon on luua tegutsemisharjumusi”.

Tsiteerin ka abilinnapea Raimond Tamme kirja 24.04.2013 naabritele, kelle õigusi ja praktilisi elutingimusi kahjustas arendus Oa 10 aadressil:

Kuna ehitusseaduses ei ole ära määratud, millises ulatuses või mahus võib toimuda ehitise rekonstrueerimine, siis lähtudes grammatilisest tõlgendusest, kui piirdekonstruktsioone muudetakse või kande- ja jäigastavaid konstruktsioone muudetakse ja asendatakse mistahes ulatuses või mahus, on tegemist ehitise rekonstrueerimisega”.

Pragmatismi printsiibi järgi ei erine see sõnadest „Olge vait! Asjad on nüüd nii!”.

Kui „olge vait, kuradi hüsteerikud” ja „ma siiralt vabandan”, ei too kaasa praktilisi erinevusi, on need pragmatismi printsiibi järgi võrdväärsed.

Praagmatismi printsiip on just nende võtete kasutamise näitlikumistamiseks, mida võib kirjeldada kui „koerad hauguvad, karavan läheb edasi”. „Naabrid protestivad, ehitus käib edasi”.
Praktika – ärme muuda tegusid, muudame sõnastust. Grammatiliselt on see garaaž, mitte juurdeehitis, eks.
„Ütleme nii, et linnavalitsus on olnud selle juhtumi puhul tõepoolest väga leidlik.” – R.Tamm


Toon siin ära ka abilinnapea Raimond Tamme viimase intervjuu (08.05.2013).
Võite ise proovida pragmatismi printsiibi rakendamist.
(ja ka vastuoksuste tuvastamist a la „Siin ei olegi ju küsimus niivõrd selles, mis on minu isiklik seisukoht, vaid selles, milline on linnavalitsuse seisukoht.” vs „Linnavalitsuses toimuvad alatasa arutelud ja väga harva on kõik inimesed ühesugusel seisukohal. Seda, et linnavalitsuse üks spetsialist arvab ühtmoodi, teine teistmoodi, tuleb ette iga päev”.)
*****************************

Mis on saanud vaidest, milles naabrid esitavad oma vastuväiteid Oa 10c ehitusõiguse andmise kohta?
Meie õigusteenistuse inimesed on andnud esialgse hinnangu esitatud vaidele. Seal on nüansse, mis jäid esialgsel läbivaatusel selgusetuks ning vajavad vaide esitajalt täpsustamist. Pärast seda vaadatakse vaie läbi nii, nagu kord seda ette näeb.

Muu hulgas on vaides juttu sellest, et detailplaneering jäi koostamata ja et see on lubamatu. Kas olete sellega nõus või endiselt arvamusel, et detailplaneeringut ei olnud tarvis koostada?
Siin ei olegi ju küsimus niivõrd selles, mis on minu isiklik seisukoht, vaid selles, milline on linnavalitsuse seisukoht.
Seniste arutelude põhjal võib väita, et projekteerimistingimuste kaudu ehitusõiguse määramine oli praeguses juhtumis võimalik. Kõiki neid vaides esile tõstetud seisukohti kaalume vaide läbivaatuse käigus.

Mis põhjusel oli võimalik?
Võimalik oli seepärast, et tegemist oli olemasoleva hoone rekonstrueerimise ja laiendamisega.

Kuid linnavalitsuses ei ole need seisukohad mitte ühtsed. Näiteks planeeringuteenistuse juhataja Indrek Ranniku on väljendanud seisukohta, et detailplaneeringu koostamine oli möödapääsmatu, kuivõrd Oa 10c kortermaja ehitamine on vastuolus Supilinna üldplaneeringuga. Projekteerimistingimuste andmisel ei ole sellest õigusakti saanud sõnagi.
Linnavalitsuses toimuvad alatasa arutelud ja väga harva on kõik inimesed ühesugusel seisukohal. Seda, et linnavalitsuse üks spetsialist arvab ühtmoodi, teine teistmoodi, tuleb ette iga päev.
Aga kus siis on see seadus, mis ütleb, et hoone rekonstrueerimine ja laiendamine ei ole võimalik projekteerimistingimuste kaudu?

Teie enda seisukoht on varem olnud, et linnavalitsus oleks saanud nõuda kõnealuste kortermajade ehitamiseks detailplaneeringu koostamist, kuid ei teinud seda. See olnuks ajakulukas. Küsiks üle, miks ikkagi jäi linnavalitsuses domineerima sõbralikkus arendaja suhtes, aga mitte sõbralikkus naabrite suhtes?
Olen seda varemgi öelnud – ei mäleta, kas ka Postimehele –, et ehitusõiguse määramisel oli kõige kriitilisem nüanss koostöö naabritega. Sõltumata, kas see määratakse projekteerimistingimustega või detailplaneeringu koostamise kaudu. Koostöö naabritega oli väga kriitiline eeltingimus, et see arendus saaks õnnestuda.
Kuna ehitusloa väljastamise hetkel ei olnud linnavalitsusel mingisugust alust arvata, et naabritega ei ole koostööd tehtud, on otsused nii ka sündinud. Kui olnuks mingisugunegi signaal, et naabritega pole koostööd olnud, oleksid otsused olnud teistsugused või jäänud need tol ajal langetamata.

Väga oluline aspekt on see, et rekonstrueeritakse vana garaaži, hoonest mingi osa on säilinud. See on kogu juriidilise argumentatsiooni nurgakivi. Kas linnavalitsuse ja linnakodanike huvides oli, et hoone ehitataks just selle vundamendi peale, aga mitte krundi piirist eemale?
Ma ei saa küsimuse loogikast aru.
Praeguses olukorras ei ole vana vundamendi osaline säilitamine oluline niivõrd ehitustehniliselt, kuivõrd just juriidiliselt.
Projekteerimistingimuste andmise kaudu ei saa rajada uut hoonet, rekonstrueerimine on aga nii võimalik. Siin ei saa olla küsimust, kas olemasoleva hoone vundamendi ärakasutamine on õigem või mitte.

Detailplaneeringu koostamise kaudu oleks saanud hoone asukohta kaaluda, selles hoonet krundi piirist eemale kavandada, praegusel juhul oli see arendaja rõõm, et ei saanud kaaluda.
Seda ma ei tea, kas oli rõõm või mitte.

Kas möönate, et vundamendi säilitamise väärtus oli võimalus ehitusõiguse andmist kiirendada?
Loomulikult on planeeringu menetlemine ajakulukam protseduur.

Linnavolinik Ants Kask ütles, et tema meelest lõhnab see lugu korruptsiooni järele. Linna sisekontroll on selle teemaga tegelnud juba kaks nädalat. Kas see lugu lõhnab korruptsiooni järele?
Seda oleks õigem küsida sisekontrollist. Mina saan öelda ainult seda, et ükski nendest otsustest, mida on langetatud seoses selle juhtumiga, ei ole olnud selline, mida linnavalitsuses varem ei ole langetatud.

Siis üksikult võttes?
Just. Täiesti ebareeglipärast käitumist pole kõnealuses juhtumis olnud, minu hinnangul. Küll tuleb öelda, et on oldud küllaltki avatud mõtlemise ja loomingulise suhtumisega.

Mis see tähendab?
See tähendab, et õigusaktide ja muude kehtivate normide tõlgendamisel on alati mingisugune määr, mille vahel on võimalik opereerida. Kindlasti on leitud kõige paremaid võimalusi, mida seadus võimaldab.

Et kiirendada ehitusõiguse määramist?
Ütleme nii, et linnavalitsus on olnud selle juhtumi puhul tõepoolest väga leidlik.

Linnavalitsus kui süsteem?
Süsteem kui selline.

Kas keegi on praegusel juhul olnud selle süsteemi õlitaja?
Seda mina ei tea. Spetsialistide ettevalmistatud otsused on olnud piisavalt läbimõeldud ja esmapilgul – ilma et oleksime vaideid läbi vaadanud – ei oska ma ühtegi probleemi välja tuua peale selle, et koostöö elanikega on puudulik ja see on selles protsessis oluline nõrkus.
Linnavalitsus peaks alati sellest lähtuma, et otsused oleksid võimalikult kiiresti vastu võetud. Et arendaja ega keegi eraisik, kes soovib ehitusõigust, ei peaks läbima keerulist teed, vaid läbiks võimalikult lihtsama tee. Praegusel juhul on kindlasti pingutatud selle nimel, et see tee oleks võimalikult lihtne.

Kes pingutas?
Ma ei tea. Kust ma pean teadma? Osakonna spetsialistid on pingutanud, ma ei oska öelda, kes konkreetselt.

Kas te olite Marko Perviga tuttav enne selle skandaali paisumist?
Olin Marko Perviga ühe korra kohtunud seoses ühe objektiga, mis oli Turusilla otsas. Pervil oli huvi osta, aga see huvi vaibus. Rohkem pole olnud telefonivestlusi ega muud.

Kommentaariumis sahistatakse, et elate Marko Pervi ehitatud majas?
Argo Annuk (Tartu abilinnapea – JS) elab seal, mitte mina.

Arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Karin Raid on ametist lahkunud, ametlikult omal soovil, alltekst ütleb, et ega tal polnud ka valikut.
Aga kuidas muidu olnuks võimalik seda juhtumit lahendada? Linnavalitsus on kogu aeg öelnud, et Karin Raidi ja Marko Pervi õe ja venna rolli rõhutamine ei ole meie hinnangul kohane, peaksime teisiti lähenema. See oli ainus võimalus, et minna mõistlike otsustega edasi.

Kuna valiti omal soovil lahkumine, aga mitte vallandamine, tuleb seda mõista nii, et linnavalitsusel ei ole tema tegevusele suuri etteheiteid?
Mille alusel oleks pidanud vallandama? Ei olnud ühtegi materjali, mille pinnalt oleks pidanud teisiti otsustama.

Skandaal on võtnud suured mõõtmed, kes vastutab? Ametniku lahkumine ei ole vastutuse võtmine.
Mille eest?

Suure segaduse tekkimise eest ning selle eest, et naabrite huvid on kahjustatud.
Me ei ole vaide läbivaatusega jõudnud tegelda. Kaalume kõiki asjaolusid, ma ei saa praegu rohkem kommenteerida.

Mis saab edasi?
Oleme tellinud eksperdilt hoonemahtude hindamise. Üks arutelu on selle ümber, kas hoone maht on kasvanud ikka 33 protsendi piirides. Selle tulemusena peaks selguma, milline on tegelik juurdeehituse maht.
Kui see on lubatud piirides, siis võtame elanikud ja arendaja laua taha ja arutame läbi võimalikud lahendused.
Kui selgub, et hoone maht ületab lubatud piire, peame esmalt arendajaga arutama läbi võimalused viia hoone lubatud piiridesse ja siis läheme naabritega läbi rääkima.

Naabrite seisukohalt on kaks suurt probleemi: privaatsust on rikutud ja võimalus oma krundil ehitada on kitsendatud. Kas lahendus võib olla, et Herne 21 poolne sein ehitatakse ümber tulemüüriks?
See on üks lahendus, mida on arutatud.

Herne 21 elanike üks küsimus oli esimesel päeval, kui tüli käis veel alles kreegipuu ümber, et kas ei saaks teha nii, et see maja kaoks.
Mul ei ole võluriomadusi, ma ei saa teha mingisuguseid liigutusi, et see maja sealt kaduma panna.
Äärmiselt kahetsusväärne on, et see probleem tõusis siis, kui majakarp oli täies mahus püsti. Kui oleksime saanud mingisuguseidki vastuväiteid varem, saanuks probleeme efektiivsemalt lahendada. Praegu oleme olukorras, kus arendaja on teinud suuri kulutusi ega ole teadaolevalt kõrvale kaldunud kehtivast ehitusõigusest.
Ei saa öelda, et keegi on millegi vastu eksinud peale selle, et tagasiside küsimine võinuks olla efektiivsem. See aga ei vähenda minus nõutust, miks naabrid veebruari esimesest poolest aprilli lõpuni ei reageerinud.
Mis on see õigustus? Ma ei saa sellest aru. Miks ükski naaber ei reageerinud kahe ja poole kuu vältel, hoone ehitus kogu aeg käis? Miks see nii on?
Kui nüüd kes iganes erapooletu otsustaja hakkab otsuseid langetama, peab ta arvestama mõlema poole huvidega. Ka arendaja on sinna arvestatavaid kulutusi teinud. Rääkida sellest, et maja lammutatakse täielikult, ei ole minu arvates kohane.

Iseenesest on see, et naabrid ei andnud pikka aega tagasisidet, seni kuuldud selgituste valguses tähtsusetu. Tähtis on see, et ehitusluba ei oleks tohtinud välja anda naabrite kirjaliku kooskõlastuseta.
See on selline juriidiline küsimus.

Selles punktis, kus ehitusluba nõutava kooskõlastuseta välja anti, on vea teinud ikkagi linnavalitsus kui süsteem. Naabrite osavõtmatust võib ette heita, kuid vastutab ikkagi linnavalitsus.
Ma ei eita seda.

Kas te praeguses olukorras tunnetate, et oma ametikohustusi täites olete teinud vea või vigu, mille pärast peaks võtma poliitilise vastutuse?
Milles see viga võiks minu poolt seisneda, ei oska mitte kuidagi näha. Loomulikult, kui süsteemis on puudujäägid, võiks ju öelda, et võiks olla rohkem kontrolli, süsteem võiks olla teisiti üles ehitatud. Aga minul ei olnud võimalust kõnealust probleemi varem tuvastada.
Igaühele kontrolli taha panna ei ole võimalik ja ehitusõiguse määramisel on teada see, et teemaga tegelevad mitmed ametnikud. Ei saa rääkida ühe inimese eksimusest. Ei ole vaja enam kontrolli, vaid et iga inimene teeks tööd korrektselt.

41 kommentaari:

 1. Mulle kangesti meeldib üks (mitmest) Peirce'i enda pragmaatilise maksiimi sõnastustest:

  "Pragmatism seisneb põhimõttes, iga teoreetiline otsustus, mis on väljendatav kindlas kõneviisis, esindab arusaamatut mõttevormi, mille ainus tähendus, kui tal niisugust üldse ongi, seisneb tema kalduvuses kehtestada talle vastavat praktilist maksiimi, mis on väljendatav tinglausena, mille järellause on käskivas kõneviisis."

  Kõik hämavad poliitikud punastavad nüüd kahekordselt: esiteks et nad ei oska samamoodi sogada nagu Peirce, ja teiseks, et Perice'i lause on sõnastuses hoolimata täiesti täpne.

  VastaKustuta
 2. "Vaistlikust pragmatismi printsiibist lähtub ka levinud protestiväljendus „Keskerakond = Reformierakond”. Praktikad (enam) ei erine, järelikult (on nüüd nad) samad."

  Protestiga pole siin midagi pistmist, oravad ja kesikud lihtsalt on ametlikult mõlemad ELDRi liikmed. Nagu "hea" ja "paha" võmm tegutsevad sama eesmärgi nimel.

  VastaKustuta
 3. Enne postitasin oma arvamuse valesse teemasse. Et mõnus intekas on. Lahedalt keerutatakse :)

  Kriku

  VastaKustuta
 4. Ma küll usaldan ühe mulle olulise inimese arvamusavaldust, et Raimond Tamm tahab südames head, ent on võimalik, et ta laiendab enda südameheadust kellelegi teisele või siis on Tamm lihtsalt omadega nii ummikus, et tal ei jää muud üle kui niimoodi keerutada.

  1. Kehtiv Supilinna üldplaneering on pelk (spetsialisti) seisukoht? Ah?

  2. Linnavalitsus on seadus tõlgendanud loominguliselt?! Hahaa! Tõesti, loominguliselt. Jah, tõesti, loominguliselt. Phh...

  3. "Iseenesest on see, et naabrid ei andnud pikka aega tagasisidet, seni kuuldud selgituste valguses tähtsusetu. Tähtis on see, et ehitusluba ei oleks tohtinud välja anda naabrite kirjaliku kooskõlastuseta.

  See on selline juriidiline küsimus."

  ...
  ...
  (räägib enda eest)
  ...

  4. "Et arendaja ega keegi eraisik, kes soovib ehitusõigust, ei peaks läbima keerulist teed, vaid läbiks võimalikult lihtsama tee. Praegusel juhul on kindlasti pingutatud selle nimel, et see tee oleks võimalikult lihtne."

  Mul tekib küsimus, miks minu pöördumiste peale ei olnud võimalik leida võimalikult lihtsat teed. Seda ma usun, et arendajale asju võimalikult lihtsaks tehti, küsimus on lihtsalt selles, MIKS TEDA eelistati.

  5. "Loomulikult on planeeringu menetlemine ajakulukam protseduur."

  Mille jaoks meil see linnavalitsus siis on? Halloo?!

  6. "Aga minul ei olnud võimalust kõnealust probleemi varem tuvastada."

  Aga kellel siis oli? Kellel?

  7. "Täiesti ebareeglipärast käitumist pole kõnealuses juhtumis olnud, minu hinnangul."

  Nonii. "Ebareeglipärane". Millegipärast ei kasutata sõna "ebaseaduslik". (+ kõik see retoorika, mis näitab, et seni olnu ei ole tingimata õige)

  ***

  See kõik ärritab. Etteheited naabritele? Miks peab linnakodanik pidevalt valvel olema, mis tema maja ümber sünnib? Ma usun, et linnakodanik eeldab, et selliseid asju ei toimu ja ei saa toimuda. Phh... See kõik on jälk.

  Kärt

  VastaKustuta
  Vastused
  1. veidi OT, aga "ebareeglipärane" võib olla lihtsalt toortõlge inglise "irregularist", mis on kangema sisuga kui eesti otsetõlge. Nii või teisiti ütleb ta, et midagi "irregulaarset" pole toimunud.

   Kustuta
  2. (süngelt): See ei ole juhus. Sellistel ametikohtadel inimesed räägivad juba automaatpiloodi peal olles nii, et kõik oleks JOKK. See, et pole olnud kellegi hinnangul (!) täiesti (!) ebareeglipärast käitumust (ja "pole" ja "eba-"; kaks eitust ja ta ei saa öeldud, et käitumine on olnud tema hinnangul reeglipärane!, ei maksa linnaelnikule midagi, eriti kui arendaja tohib seaduste raames teha garaaži vundamendile uue maja, aga linn teatab, et linna tegevused on reeglipärased (mitte seaduslikud)ja kehtiv üldplaneering on üldse kellegi seisukoht.

   Kustuta
  3. Seda niikuinii. Ma ütlesingi, et OT märkus, puhtalt selle kohta, et "ebaregulaarne" võib olla halva eesti keelega inimese sõna "ebaseadusliku" kohta. Sest ega lause mõte ei muutuks, kui ta ütleks "Täiesti ebaseaduslikku käitumist pole kõnealuses juhtumis olnud" - oleks ikka täpselt sama udujutt. Lihtsalt nüüd on veel halb keelekasutus ka.

   Kustuta
 5. Ilmselt jah ta mõtles reeglitevastast. Või siis reeglite- ja tavade vastast. Ühesõnaga ta väidab, et antud juhul pole tehtud midagi, mis nad tavaliselt ei teeks. Mis tegelikult võib ju isegi õige olla...

  Aga:

  "Supilinna ehitussõda võib tuua umbusalduse"
  http://www.tartuekspress.eu/?page=1&id=1505

  "Tartu opositsioonierakonnad hauvad plaani nädalaid väldanud Oa tänava ehitusskandaali tulemusena abilinnapea Raimond Tamme ametist kangutada.

  “Mina selle ettepaneku tegin,” kinnitas keskfraktsiooni liige Silver Kuusik kavatsust arhitektuuri ja ehituse eest vastutava Tamme umbusaldusavaldus tuleval nädalal linnavolikogu istungil sisse anda."

  Kriku

  VastaKustuta
 6. Kuhu siit Tartu Vangla kommentaar kadus?

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Kreegipuu juurde.

   Polnud sisukas, lihtsalt üks mõttetu absurdi ekstrapoleerimine. See, kes tahab, et ametlik järelelevalve teeks oma tööd ise, mitte ei jätaks kodanike kanda, see võiks Tartu Vanglasse kolida, sest seal valvatakse hästi.
   No ei ole sisukas, ei ole.

   Kustuta
 7. Miks kustutatakse kõik kommentaarid, mis arendajat natukenegi kaitsevad?

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Ei selliseid, mis arendajat kaitsevad, ei kustutata. Kustutakse need, mille sisuks on variatsioon teemal "Hoopist teie olete pahad ja süüdi!"

   + kõik need meeleheitlikud katsed diskrediteerida korruptsiooni paljastajate isikut.

   Tsiteerides Shaw'd - rumalate ja alatutega ei ole mõtet vaielda, sest nad kisuvad teid alla nende enda tasemele ja siis löövad teid seal oma suurema kogemusega.

   Kustuta
  2. Romantismi kommentaar ei olnud meeleheitlik katse diskrediteerida. Mul ei ole selles juhtumis huvisid. Aga hale on teie enda võimetus kahepoolset suhtlust ükskõik kellega jätkata. Tõestage, et kannatate kriitikat!

   Kustuta
  3. "Hei, ise süüdistasid ühes kommentaaris kedagi romantilise klišee kaasutamises, aga ise oled hoopis hullem romantiks!" - kui see pole täiesti idiootne ja asjakohatu katse diskrediteerida lausa iga pisu-pisukese õllekõrre järele mind, siis mis veel??? Hallo!! Uhuu!

   Kustuta
  4. Secundo - miks pagana pärast üldse mind kritiseerida? Mida muudab see arendajate ja linnavalitsuse seaduskuulekuses?

   Kustuta
  5. Rahunege nüüd maha ja arutlege kainelt. Te taotlete tegelike väärtuste (hoone, füüsikaline objekt) likvideerimist ideaalide nimel. Samas süüdistate oma kriitikuid ja oma kriitika subjekte romantismis. On siin vastuolu? Ei? Kas olete romantist või realist? Või ei käi sõnad ja teod käsikäes?

   Kustuta
  6. Ja anonüümsuse tagant julged välja tulla, oo õilis ja huvideta kommentaator?

   Kustuta
  7. Ha-haa! Seaduse järgimise nõudja on romantiline idealist, haa-haa! Saan juba väga hästi aru, mis leerist on õilis anonüümne!

   Kustuta
  8. Ei, neid kommentaare ma enam ei kustuta, neil on juba ajakirjanduslik väärtus :D

   Kustuta
  9. Keskendugem sisule. Heidate ju lõppeks ka ise ette, et vastaspool püüab juhtida tähelepanu sõnumi asemel sõnumitoojale. Teiseks, kas arvate, et suhtekorraldajale takka on arendajad ka kirjandusloolase palganud?

   Kustuta
  10. Sisu pole teps mitte suhtekorraldajad või kirjandusloolased, oo õilis Anonüümne, hoopis korruptsioon ja kodanikeõigustest üle sõitmine :)

   Kustuta
  11. Kas võitlus korruptsiooniga ei ole romantiline idealism?

   Kustuta
  12. :D :D :D huhuu! Huhuu! Ja kapo ja sisejuurdlus on tänapäeva esiromantikud! Haa-haa!

   Kustuta
  13. KaPo ja sisejuurdlus ei tegele kultuurkriitikaga, teie aga küll. Paraku ei ole mul küsimusi KaPo sõnade ja tegude lahknevuse osas, see-eest tekivad need probleemid teie puhul. Põlastate avalikult romantikuid kuid olete ise romantiline Don Quiote võitluses nähtusega, mis on vana kui võim.

   Kustuta
  14. Olgu, oletame, et see on tõesti nii. Ma olen kahepalgeline inimene, kes kultuurikriitikuna põlgab romantismi, aga ise käitub nagu romantiline kangelane. Nii, olgu, ütleme, et te ka veenate mind selles. Aga mis nüüd edasi? Mida ma selle teadmisega peale hakkan? Milline võiks olla mu tegevus nüüd sellest teadmisest lähtuvalt?

   Kustuta
  15. Sellest teadmisest lähtuvalt ei teeks halba empaatilisem, pinnapealsusega mitte leppiv ning lõppeks lihtsalt heatahtlikum hoiak enda kritiseeritava suhtes. Või ka teistpidi - võinuks ka realistina vastu võtta (teen küll teie ja õdede isikutel vahet, teil ei olnud volitust ei leppida või mitteleppida aga te olete õdede valikuid õigustanud ja nende häält äärmiselt tõhusalt esindanud-võimendanud) vabandused koos kompensatsiooniga, teades et kreegipuud tagasi too ükski jõud, hoone lammutamine ei aita kellegi elu edasi ning korruptsioon oli enne meid ja jääb ka peale meid. Üks kahest.

   Kustuta
  16. Eiei, mis olnud see olnud. Toona tehtud asju ma enam muuta ei saa, kui väga ka ei tahaks (ma arvan, et seda mõistate ka teie suurepäraselt ja annaks vägagi palju, et mõni pisiasi tehtust tegemata jätta).
   Küsin - mis ma NÜÜD selle tegemisega peale saan hakata?

   Kustuta
  17. "Te taotlete tegelike väärtuste (hoone, füüsikaline objekt) likvideerimist ideaalide nimel."

   Naabrite aed on ka tegelik väärtus.

   Kriku

   Kustuta
  18. kui on juttu realismist, siis võiks sellesse dispuuti tuua ka nominalistliku vaate.´pakkumised teretulnud, sest kahjuks käib see mulle yle jõu, vähemalt praegu ehk pärast eelneva dispuudi lugemist, mis nõudis palju vaimujõudu.

   Kustuta
  19. Mis ideaalid, akendega 2-kordse hoone piirile ehitamisega on tekitatud ju naabritele oluline rahaline kahju kinnistu väärtuse vähenemise näol ja selle nimel on objekti likvideerimise nõue täiesti õigustatud. Tegelikult ei pea ju likvideerima, võib ka nihutada. Minuteada on ka Eestis valmis maju teise kohta nihutatud, nii et midagi ulmelist siin ei ole. Igaljuhul edu edasises võitluses!
   E.

   Kustuta
 8. Ma ei tea, kas see on Oa tänava saagaga seotud, aga täna on keegi mu blogisse tulnud otsinguga "mihkel kunnus, cv". Sinu vastu tuntakse huvi, aga pole aimugi, kas pluss- või miinusmärgilist.

  VastaKustuta
 9. Paistab, et hoiak à-la "...hoone lammutamine ei aita kellegi elu edasi ning korruptsioon oli enne meid ja jääb ka peale meid." levib kulutulena. Kui inimesed ei oska enam oma selliseid seisukohti isegi häbeneda, siis nad tõepoolest usuvad, et moraalile, eetikale, isegi lihtsalt seaduslikkusele apelleerimine on pelgalt vigurdamine. On nõrkade ettekäänded juhuks, kui keegi on neist osavam "asjaajaja". Et nad ise teeksid tegelikult sama, mille üle vinguvad, aga lihtsalt ei ole nii andekad. Tõelist, füüsilist eugeenikat oleks vaja moraalse värdluse vastu rakendada, muidu on varsti elu, kui lampkastis.

  VastaKustuta
 10. "Linnavolikogus. Jüri Saar: Oa tänava skandaal tekitab küsimusi"

  http://www.tartupostimees.ee/1230776/linnavolikogus-juri-saar-oa-tanava-skandaal-tekitab-kusimusi/

  "Oa 10c ehitusluba on linnavalitsuse korraldusega peatatud, aluseks naabrite vaie. Selle korralduse on arendaja kohtus vaidlustanud ja nõuab esmase õiguskaitse korras luba teha hoone säilimiseks vajalikke töid."

  "Kuusik on teinud ka kaposse avalduse, et – nagu ta ise kinnitas – uuritaks Karin Raidi ja Raimond Tamme tegevust Oa tänava ehitusõiguse määramisel.

  Komisjoni esimees Ipits tõdes, et linnavalitsus on sattunud väga halba olukorda ja pole välistatud kahjunõuded linna vastu."

  Kriku

  VastaKustuta
 11. Ülo Veldre põhjalik artikkel selle arenduse viletsast haldusmenetlusest:

  http://www.tartupostimees.ee/1235904/ulo-veldre-tegin-peedist-pesumasinale-trumli/

  Kriku

  VastaKustuta
 12. Eilsel istungil tunnistas Tartu linnavalitsus kehtetuks Oa 10c ehitusloa ja tegi ettekirjutuse selle õigusliku aluseta ehitatud ehitise osaliseks lammutamiseks.

  Ehitusloa kohaselt oli lubatud laiendada olemasolevat hoonet kuni 33 % maapealsest kubatuurist.

  Seoses ehituse käigus naabrite esitatud vaidega ja tekkinud probleemidega tellis linnavalitsus mai alguses ehitustehnilise ekspertiisi Oa 10b/10c varem asunud hoonestuse ja kavandatud hoonestuse ehitusmahtude võrdlemiseks. Eksperthinnangu kohaselt on kavandatud hoonestuse maapealne kubatuur 59% suurem krundil varem asunud garaaþi kubatuurist.

  Lammutamise ulatuse määramisel on arvestatud naaberkinnistute omanike arvamusega.

  http://eestielu.delfi.ee/eesti/tartumaa/tartu/elu/fotod-linnavalitsus-tunnistas-kurikuulsa-oa-10c-ehitusloa-kehtetuks.d?id=66254012

  Mis see nüüd siis kokku tähendab? Kas teine korrus maha ja naabrite poole akendeta sein, nagu nad tahtsid? Oskab keegi täpsemalt öelda?

  Kriku

  VastaKustuta
  Vastused
  1. LV korraldus: http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVK2013060600617

   Maja: http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/0/887B9107F5B80B2CC2257B83001D4E0F/$FILE/lisa%20tlvk2013060600617.pdf

   Kustuta
 13. "Lahendus on selline, et 10c tuleb maha lammutada sellisel määral, et see oleks kooskõlas meie antud dokumentidega ja sellega, mida naabrid on aktsepteerinud. Nad on nõus ühekorruselise hoonega, mille krundipiiril olev sein on tulemüür."

  http://www.tartupostimees.ee/1264864/tartu-linnapea-oa-tanava-skandaalist-mul-on-vaga-piinlik

  Palju õnne siis!

  Kriku

  VastaKustuta
 14. Armastus päästab maailma!!!
  Rüütelmeelne kavaler ulatas abikäe oma südamedaamile ning tema õukonnale. Triumf saabus Supilinna õuele, häbi raehärrade palgeile, korruptsiooniuss hukkus ja Karin Raid kukkus!

  Palju õnne ka siitpoolt!

  E.

  VastaKustuta
 15. Ülo Veldre: planeerimisest oavalguses

  http://www.tartupostimees.ee/1272114/ulo-veldre-planeerimisest-oavalguses

  Järjekordne asjalik lugu Ülo Veldrelt.

  Kriku

  VastaKustuta