26. aprill 2013

Reaalpoliitik tegutseb jälle 2 ehk Meie igapäevast JOKKiHea rindekaaslane, vaenlane, neutrast,

käesolevaga käitun ma natuke ebaviisakalt. Nimelt ma avaldan abilinnapea Raimond Tamme kirja Herne 21 krundiga seotud inimestele st Rebastele.

Nii puhast peetimist ja jokitamist näeb harva, sestap on sellel nii kultuurilooline kui pedagoogiline väärtus.


tsitaadi algus
----------------------------------------------------------------------------------------------


Vastus avaldusele

Teie 22.04.2013
Meie 24.04.2013 nr 7-1/02681


Esitasite Tartu Linnavalitsusele avalduse, milles soovite Oa tn 10b krundil ehitusloa peatamist ja tühistamist. Ilmselt peate silmas Oa tn 10b // 10c krundile ehitatavat hoonet aadressiga Oa tn 10c (aadress muudetud Tartu Linnavalitsuse 19.02.2013 korraldusega nr 216, lisas toodus asendiplaanil Pos 2), millele on väljastatud ehitusluba 22.02.2013.

Esmalt selgitame Teile kirjas tõstatatud küsimustega seonduvat.
Viitate oma avalduses ehitusseaduse (EhS) § 2 lg-tele 7 ja 8 ja leiate, et kui ehitisest säilib vaid alusmüür on tegemist uue ehitise püstitamisega, mis eeldaks detailplaneeringu olemasolu. Ka linnavalitsus juhindub oma tegevuses viidatud EhS sätetest. EhS ei anna uusehitise mõistet, küll on EhSi kohaselt ehitise rekonstrueerimine ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja asendamine. Kuna ehitusseaduses ei ole ära määratud, millises ulatuses või mahus võib toimuda ehitise rekonstrueerimine, siis lähtudes grammatilisest tõlgendusest, kui piirdekonstruktsioone muudetakse või kande- ja jäigastavaid konstruktsioone muudetakse ja asendatakse mistahes ulatuses või mahus, on tegemist ehitise rekonstrueerimisega.

Eelnevast lähtudes on linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond oma praktikas lähtunud sellest, et kui ehitise rekonstrueerimise käigus säilib kas või osa olemasoleva ehitise osast (nt osa vundamendist), siis ei ole tegemist uue ehitise püstitamisega vaid rekonstrueerimisega.
Ehitusseaduse kohaselt on ehitise laiendamine olemasolevale ehitisele juurde- ehk külge-, peale või allaehitamine. Samuti laiendamise osas ei ole ehitusseaduses ära määratud millises ulatuses või mahus peab olemasolev ehitis säilima, et seda oleks võimalik laiendada. Ka siin, lähtudes grammatilisest tõlgendusest, kui ehitisest kasvõi osa on säilinud, siis sellele mistahes ulatuses või mahus külge-, peale või allaehitamisel on tegemist ehitise laiendamisega, mitte uue ehitise püstitamisega. Käesoleval juhul laiendati ehitist pealeehitamise teel. Ehitusloaga, mis annab õiguse ehitise laiendamiseks, võib ehitusloa väljastaja anda õiguse ka sama ehitise rekonstrueerimiseks.

Linnavalitsuse hinnangul on õigustatud tulenevalt eelnevast halduspraktikast kohelda kõiki isikuid võrdselt, mistõttu ei nõustu linnavalitsus Teie seisukohaga, et kõnealuse hoone ehitamiseks oli vajalik detailplaneeringu koostamine. Hoone ehitusprojekti koostamise aluseks on EhS § 19 lg 1 p 2 tulenevalt Tartu Linnavalitsuse 13.11.2012 korraldusega nr 1255 määratud projekteerimistingimused.
Oa tn 10c hoone ehitusprojektis on tõepoolest märgitud, et teistele isikutele kuuluvaid asjaõigusi ei tohi rikkuda. Samas, kui seda siiski tehakse, ei tähenda see, et antud põhjusel on võimalik tühistada ehitusluba. Linnavalitsus mõistab sellise teguviisi ehitajate poolt hukka, kuid tegemist on siiski eraisikute vahelise tsiviilõigusliku vaidlusega, mille lahendamine ei ole Tartu Linnavalitsuse pädevuses. Marko Perv on linnale teada andnud, et on valmis heastama ja hüvitama naabri vara kahjustamisega seotud kahju. Loodame, et jõuate selles küsimuses omavahel kokkuleppele.

Lisaks märgime, et Teie avaldus ei vasta esitatud kujul vaidele esitatavatele nõuetele.
Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 76 lg 2 kohaselt tuleb vaides märkida:
1) haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud;
2) vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
3) vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
4) põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;
5) vaide esitaja selgelt väljendatud nõue;
6) vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu
kohtumenetlust;
7) vaidele lisatud dokumentide loetelu.
Juhul, kui soovite enda avalduse käsitlemist vaidena HMS mõttes, siis palume Teil kõrvaldada vaides puudused hiljemalt 3. maiks 2013.

Antud tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel on linnavalitsusel õigus HMS § 79 lg 1 p 2 kohaselt vaie tagastada.
Ühtlasi palume infot, millal saite vaidlusalusest 22.02.2013 väljastatud ehitusloast teada.
Seoses asjaoluga, et olete Kärt Rebasele kuuluvalt e-posti aadressilt saatnud avalduse kolme isiku nimel, palume vaide täiendamisel allkirjastada vaie kõikide vaide esitajate poolt või lisada esindusõigust tõendav dokument.

Lugupidamisega
/ allkirjastatud digitaalselt /
Raimond Tamm
Abilinnapea

------------------------------------------------------------------
tsitaadi lõpp


Niisiis, „Kuna ehitusseaduses ei ole ära määratud, millises ulatuses või mahus võib toimuda ehitise rekonstrueerimine, siis lähtudes grammatilisest tõlgendusest” piisab sellest, kui vanast garaažist on säilinud kas või üks tellis, siis on tegu rekonstrueerimisega.
Ma paneks selle tellise uue korterelamu sissekäigu juurde aupostamendile, et iga siseneja teaks hardusega kummarduda sellele arhitektuursele seemnele, mis võimaldas garaažil (korruptsiooni ja joki viljastavates tingimustes) kenaks viiekorteriliseks elamuks rekonstrueeruda.

Secundo, hea linnakodanik, kui sa kibekähku oma protestiviginat juriidiliselt korrektseks (seitsme punkti järgi!) vaideks ei vormista, siis saadame sind juriidiliselt korrektselt p***sse!

Sedaviisi. Hiljuti toimus linnapea osalusel aruteluõhtu teemal „Tartu kui inimeste linn”. Ma ei hakka seda antud kontekstiga siduma, sest võin vigastada oma sarkasmielundit.


P.S.
Lugege ka teise naabri kronoloogiat sest imelisest metamorfoosist.

P.P.S. Käärib plaan kinkida linnavalitsusele telliseid kirjaga "Garaaž". Lööd kampa?
(Veelgi märgilisem oleks kirjutada ühele tellise tahule "garaaž", teisele "korterelamu" jne, siis oleks nagu täring kohe :) )

24 kommentaari:

 1. Huvitav, et see Tamm on ka nüüdseks täiesti ära dresseeritud. Tundus nagu päris mõistlik ja hakkaja tegelane, kui LV-sse tuli. Nt. kui Emajõe äärset vahtra alleed kaldakindlustuse rekonstrueerimise käigus maha taheti võtta, siis korraldas asja nii, et Supilinna Seltsi ja LV vahel sai siiski arutelud maha peetud, ja mingi kokkulepe tehtud, et istutatakse uued puud. Muidu seaduse kohaselt selliste "väikeste projektikeste" puhul inimeste nõusolekut ei küsita ja pmtslt oleks ka JOKK olnud, kui linn ise oleks otsustanud, kuidas alleeteemat lahendada. Aga jah, praegune tekst jätab mulje, et mees töötab keemilises puhastuses, mitte linnavalitsuses.

  VastaKustuta
 2. Jurist
  Kas Te viitasite ka planeerimisseaduse § 3 lg 2 punktile 2 (vt sätet allpool)? Mulle tundub küll kirjelduse põhjal, et suurus muutub rohkem kui ühe kolmandiku võrra.
  § 3. Planeerimise põhimõtted
  (2) Detailplaneeringu koostamine on kohustuslik linnades ja alevites ning alevike ja külade olemasolevatel ja kavandatavatel selgelt piiritletavatel kompaktse asustusega territooriumi osadel:
  2) olemasoleva hoone, välja arvatud üksikelamu, suvila, aiamaja või nende kõrvalhooned, maapealse osa kubatuuri laiendamise korral üle 33 protsendi ja on selle hoone laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks;

  VastaKustuta
 3. No täielik Anna Haava skvoti deja vu, saime täpselt selliseid kirju Tammelt. Ainult vahe selles, et kui toona linn JOKKis, et mitte taanduda, siis nüüd JOKitakse, et taanduda.

  VastaKustuta
 4. Ma olen igati selle poolt, et Marko Perv ja ehitajad on ebaproportsionaalselt palju vatti saanud võrreldes linnaametnikega.

  VastaKustuta
 5. Sõber Marko Kohv tegi ka päris hea pdf faili asjade käigust. http://www.upload.ee/files/3264989/Tartu_Oa_10B_metamorfoos.pdf.html

  VastaKustuta
 6. siin alternatiivne seisukoht rekonstrueerimisele: http://www.soojusaudit.ee/renoveerimine/119-mis-vahe-on-restaureerimisel-renoveerimisel-ja-rekonstrueerimisel

  VastaKustuta
 7. kuu paistes on naat

  VastaKustuta
 8. re+konstru.eerima uuesti ehitama, endist kuju taastama; uutel alustel ümber korraldama (ÕS)

  Kas ma olen loll või ma olen loll? Grammatiliselt kirjutatakse "kas või", mis kohe peale seda grammatilise sõna meelde jäi.

  Mul on tunne, et grammatilises mõõtmes on võetud see "uutel alustel ümber korraldama", mis keeleliselt paraku tähendab midagi muud.

  VastaKustuta
 9. Tark inimene kommenteerib:
  "kui hr Tamm oma kirjas juba von Savigny juriidilise tõlgendamise meetoditega eputama hakkas, võiks ära mainida, et ta "unustas" sobivalt ülejäänud kolm: loogilise, ajaloolise ja süstemaatilise. tegelikult unustas ta kolm ja kolmveerand, sest isegi grammatilist pole ta õigesti tahtnud rakendada".

  VastaKustuta
 10. Päris sageli lähtubki kohus grammatilisest tõlgendusest, nii et mu meelest ei olnudki Tammel mõtet pikalt õigusteadusest heietama hakata.

  Mis puudutab Tamme märget vaide kohta, siis ei näe ma põhjust olla tige. Kui seaduses on selgelt ette nähtud vaide esitamise kord, kas siis linnavalitsus peaks seda ignoreerima?

  Samuti pole ma kuulnud naabrite selgitust, miks nad peale teavituse kättesaamist veebruaris linnavalitsusse ei pöördunud... Praegu on kirja saamisest 30 päeva juba ammu möödas. Nagu möödus ilma naabrite reaktsioonita ka 30-päevane projekteerimistingimuste vaidlustamise tähtaeg eelmisel aastal. (Muide, riigikohtu praktika järgi on eeldus, et inimene on kirja saatmisele järgneval tööpäeval teate kätte saanud, mõistlik.) Kui naabrid plaanivad kohtusse minna, siis minu arvates on igasugused tähtajad mööda lastud ning kui kuskilt üldse võib midagi hargnema hakata, on see veebruari alguses linnavalitsuse poolt saadetud kirjas sätestatud allanädalane (eemaltvaatajale võrdlemisi lühike näiv) kooskõlastamise tähtaeg.

  MR

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Kui ma sind löön ja sa hakkad oma lömmis nina pärast pirisema, siis võin sirgeselgselt öelda, et sul oli õigus ja võimalus kõrvale põigata, eks...

   Asi on just nimelt suhtumises, selles, kas linnavalitsus püüab olla tegelikult kommunikatiivne ja asjalik, või pelgalt formaliseerida juriidiliselt korrektne kooskõlastuse imitatsioon.

   Ja lugege ometi läbi teise naabri kronoloogia sest imelisest metamorfoosist, mis sissekande lõpus on lingitud

   Kustuta
 11. No ega Tamm ise seda kirja ei kirjutanud. Praegu ta isegi veel ei vaadanudki seda õieti, uskus ametniku jokk-kinnitust ja pani käe alla. Aga kirjast on näha, et tüüpidel on selgelt vesi ahjus, varjatakse nt tartu ehitusmääruse olemasolu (mille järgi oleks naabritelt sellises olukorras igal juhul nõusoleku pidanud saama) ja õngitsetakse detaile, mida hiljem enda väljavabandamiseks saaks kasutada (millal saite teada ...?)

  VastaKustuta
 12. Nii. Päris mitmes kohas on juttu tulnud venitamisest. Miks me siis venitasime.

  Esiteks. See, kelle allkiri kõige rohkem loeb, elab Soomes. Linnavalitsusel on selle inimese Soome aadress teada, kuid "heas usus" saadeti miskipärast läkitus ikkagi Tartu omale.
  Kellelgi pole nagu pähe tulnud, et, jah, SEL HETKEL polnud kõrvalmajaehitus tõesti mu prioriteet number üks ning seda suuresti seetõttu, et ma poleks selle peale tulnudki, et kuidagi saab läbi minna selline majaplaneering, et nii palju aknaid meie õue vaatama hakkab. See tundus ebaloomulik asjade kulg. Sest ma võtsin iseenesestmõistetavalt, et sel juhul oleks peetud vajalikuks meid kaasata. Et kui varem polnud aknaid ja tegemist rekonstrueerimisega, ei tohiks aknaid nüüdki tulla. Rõhutan, ME POLNUD JU PLANEERINGUT NÄINUD. Ei osanud nii jubedat maja karta.

  Ning. Niikaua, kuni meid ei torgitud, ei läinud meie ka neid torkima. Seda ei ole keegi tähele pannud: me esialgu ei oskanudki kahtlustada, et ehitus ebaseaduslik on. Ja kui kas või üks ehitaja oleks poole sõnagagi poetanud, et selle puuga läks sutsu kehvasti, poleks mina isiklikult edasi tõmmelnud. Aga nüüd on see juhtum juba oma elu elama hakanud.

  VastaKustuta
 13. Kahtlemata allub grammatilisele tõlgendusele ka vaidele esitatavate nõuete punkt 5, "vaide esitaja selgelt väljendatud nõue". Sõna "selge" on ju nii ebamäärane. EKSS näiteks pakub kümme erinevat seletust, muuhulgas "haistmisega tajutav". Soovitan uue vaide pabereid kreegimahlaga immutada.

  VastaKustuta
 14. Marko Perv, andmed pärit inforegister.ee lehelt.

  Ärivõrgustik:
  Elfland OÜ, endine nimi Viimistlusmees OÜ, asutatud 2005, likvideerimisel.Tegevusaadress Ilmatsalu 3K Tartu.
  Esindusõigus:
  8. kanne: Likvideerija on Peeter Uppin, isikukood 36202136524, 01.09.2011
  1. kanne: Juhatuse liige on Marko Perv, isikukood 38007302724, elukoht Tartu linn, Tartu maakond (kehtetu alates kandest nr 2)
  1. kanne: Juhatuse liige on Aimar Perv, isikukood 38502242720, elukoht Tartu linn, Tartu maakond (kehtetu alates kandest nr 3)
  3. kanne: Juhatuse liige on Marko Perv, isikukood 38007302724 (kehtetu alates kandest nr 7)
  7. kanne: Juhatuse liige on Peeter Uppin, isikukood 36202136524 (kehtetu alates kandest nr 8)
  02.04.2013 Maksuvõlgnevuse suurenemine. Maksuvõlgnevus suurenes 0,00 EUR-i, intress suurenes 639,06 EUR-i.
  KM lõppkuupäev 29.1.2013
  16.01.2013 Puudub "2011" majandusaasta aruanne.

  KAPITALIN OÜ, asutatud 12.4.2012. Tegevusaadress Jakobi 19-9, Tartu.
  2. kanne: Juhatuse liige on Marko Perv, isikukood 38007302724
  1. kanne: Juhatuse liige on Kaidi Kreevald, isikukood 48412036539 (kehtetu alates kandest nr 2)
  17.04.2013 Ettevõtte krediidisoovituse muutumine. Eelmine krediidisoovitus: "jah". Uus krediidisoovitus: "oota".
  03.04.2013 Maksuvõlgnevuse teke. Maksuvõlgnevus 69,00 EUR-i, intress 227,32 EUR-i.
  27.02.2013 Lisati registreering nr. EEH006767 ehitus (ehitamine), registreeringu kuupäev: 07.02.2013

  MAXIEHITUS OÜ, asutatud 30.10.2006, likvideeritud 11.12.2012 (kustutamiskanne dokumentide hoidjata). Kanne on tehtud ÄS § 60 lg 3 alusel.
  Esindusõigus:
  1. kanne: Juhatuse liige on Maarja Kivi, isikukood 47201026526, elukoht Tartu linn, Tartu maakond (kehtetu alates kandest nr 2)
  2. kanne: Juhatuse liige on Aimar Perv, isikukood 38502242720, elukoht Tartu linn, Tartu maakond (kehtetu alates kandest nr 3)
  3. kanne: Juhatuse liige on Marko Perv, isikukood 38007302724 (kehtetu alates kandest nr 7)
  7. kanne: Juhatuse liige on Andis Skrabis sünniaeg 31.01.1979 (kehtetu alates kandest nr 8)

  EHITUSINVEST GRUPP OÜ, asutatud 17.11.2004, likvideeritud 10.07.2012 (kustutamiskanne dokumentide hoidjata). Kanne on tehtud ÄS § 60 lg 3 alusel.
  Esindusõigus:
  1. kanne: Juhatuse liige on Marko Perv, isikukood 38007302724, elukoht Tartu linn, Tartu maakond (kehtetu alates kandest nr 4)
  4. kanne: Juhatuse liige on Andis Skrabis sünniaeg 31.01.1979 (kehtetu alates kandest nr 5)

  13.11.2012 Puudub "2008" majandusaasta aruanne.
  13.11.2012 Puudub "2009" majandusaasta aruanne.
  13.11.2012 Puudub "2010" majandusaasta aruanne.

  VastaKustuta
 15. 23 ¶(3) Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et oleks tagatud vaba juurdepääs selle ning teiste vahetus naabruses asuvate ehitiste remondiks, hoolduseks ja tulekahjude ning muude avariide ja õnnetuste likvideerimiseks.


  VastaKustuta
 16. Äripäev 30.6.2008
  Tartus asuvate osaühingute Maxiehitus ja Ehitusinvest Grupp omaniku Marko Perve sõnul on pankade kumm laenu tagasimaksete osas lõtv ja enne kolme kuu möödumist ei juhtu hilinenud laenumaksete tõttu midagi hullu. Ehitusinvest Grupil lasub maksuvõlg üle 400 000 krooni ning mõlema firma võlad pankade ja muude asutuste ees ulatuvad pea 2 miljoni kroonini.

  Marko Perv
  Majanduskasvu järsk peatumine annab tunda igal sammul. Ainus positiivne asi on see, et ehitushinnad on langenud ja see meelitab arendajaid ligi. Kuldajad on möödas, aga töö meil käib, kuulete, praegugi kopp mul selja taga töötab.

  Oleme pankadega suhelnud oma laenude osas ja leidnud ka positiivsed lahendused, näiteks lisakäendused. Arusaadav, et pank tahab oma laene kindlana hoida. Suurem probleem on maksuametiga, sest ühe firma konto on suletud ja me ei saa teisi makseid ka teha.

  VastaKustuta
 17. 04.11.2011 Riigivara võõrandamise teated Prindi

  Vastavalt riigivaraseaduse § 50 lõikele 1 teatame, et Keskkonnaministeerium võõrandas avalikul enampakkumisel Keskkonnaministeeriumi valitsemisalal oleva alljärgneva kinnisasja:

  Tartu maakond, Tartu linn, Salutähe tn 1 kinnistu (registriosa number 4959103, katastritunnus 79517:005:0028, pindala 1376 m², riigi kinnisvararegistri objekti kood KV18236), ostja MARKO PERV, müügihind 26 900 eurot.

  VastaKustuta
 18. Maksuamet arestis firmajuhtide kinnistuid

  Maksu- ja tolliameti revidendid kontrollisid selle aasta esimese kolme kuuga ehitusettevõtteid 566 korral, kontrollide tulemusel korrigeeriti maksukohustusi ligi 2 miljoni euro võrra.

  Ehitusettevõtete juhtidele, kes oma äriühingud maksuvõlgadega maha on jätnud, väljastas maksu- ja tolliamet kolm vastutusotsust.
  ...
  MTA kontrolliosakonna juhataja Kaido Lemendiku sõnul ei ole ehitussektoris probleemiks ainult ümbrikupalga maksmine vaid ka käibemaksupettused.
  ...

  http://www.city24.ee/208678/est?utm_source=city24&utm_medium=mail&utm_campaign=test&utm_content=uudis_5

  VastaKustuta
 19. Tähelepanuväärne seegi, et meie esitasime avalduse, aga nemad vastasid "vaidele", mille puudused tuleb kõrvaldada kindlaks tähtajaks..

  VastaKustuta
 20. Ma vaatasin siin Kalamajas ringi ja ulatelliseid, mida Tammele Tartusse saata, siin jätkub. kas keegi võiks öelda täpsema aadressi?

  VastaKustuta
 21. Mis sellest Karin Raidist on saanud? Kas kohtuveskid töötavad või asi JOKK?

  VastaKustuta